Основни правила в дейността на фирмата са: дискретност, лоялност към клиента и опазване на тайната му. Всички служители на „НИТРО“ ЕООД са доказани професионалисти в своята област, притежаващи необходимите умения и качества за изпълнение на поставените задачи. С нас работят психолози, юристи, социолози, финансови специалисти и аналитици. В работата си се ръководим от най-новите европейски стандарти за сигурност вкл. ISO 17799 при строго съблюдаване на законите на Република България.
Оставаме с надежда за ползотворен съвместен бизнес на българския пазар.

В основата на пълноценната защита на сигурността стоят долавянето, събирането и пълният анализ на предварителна информация за скритата същност  на процесите и явленията, влияещи върху фирмата на клиента, изграждането на тази база стратегия за защита и разработване на цялостна система за сигурност. При настъпили вече вредни последици, защитата на фирмената сигурност спомага да бъде ограничен размерът на евентуалните щети и предотвратени по-нататъшни вреди. Много от фирмите в страната отдавна чувстват необходимостта от предпазване и подпомагане на бизнеса им по един такъв начин.  „НИТРО“ ЕООД се появи на пазара с идеята да запълни тази празнина. Разбира се, освен изграждане на цялостна стратегия въз основа на концепция за сигурността на фирмата-клиент, в много случаи може да се осигури защита само на конкретна сделка, капиталовложение или дори само към отделен вътрешен или външен фактор, влияещ на сигурността.